Powrót do strony głównej

 

 

 

Od lutego 2012 r. uczniowie klas I-III  uczestniczą w zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach projektu "Szkoła z klasą"

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  PROWADZONYCH od IX.2012 r. do VI.2013 r. PRZEZ SP w STAREJ KAMIONCE

W RAMACH  REALIZACJI  PROJEKTU nr WND. POKL. 09.01.02-20-648/11 pt. „SZKOŁA Z KLASĄ”

zmiana rozkładu zajęć – od 04.02.2013 r.

Lp.

Beneficjent

Nr projektu

Tytuł Projektu

Temat szkolenia

Data/

Dzień tygodnia

Godziny
 w których odbywają się spotkania

 

Miejsce

Liczba uczestników/ liczba uczniów

Uwagi

  1.

Gmina

Sokółka

WND.POKL. 09.01.02-20-648/11

„Szkoła
z klasą”

Zajęcia
dla dzieci
z trudnościami
w czytaniu
i pisaniu

Grażyna Kamińska

 


piątek

 

12 10 – 12 55

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce Stara Kamionka 65
16-100 Sokółka

 

K/M

 

4/3

Szkoła wiejska licząca

63 uczniów

  2.

Gmina

Sokółka

WND.POKL. 09.01.02-20-648/11

„Szkoła
z klasą”

Zajęcia
dla dzieci
z trudnościami
w czytaniu
i pisaniu

Danuta Szumińska

piątek

 

 

 

12 10 – 12 55

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce Stara Kamionka 65
16-100 Sokółka

 

K/M

 

6/2

Szkoła wiejska licząca

63 uczniów

  3.

Gmina

Sokółka

WND.POKL. 09.01.02-20-648/11

„Szkoła
z klasą”

Zajęcia
dla dzieci
z trudnościami
w czytaniu
i pisaniu

Katarzyna Rabiczko

piątek

 

 

 

12 10 – 12 55

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce Stara Kamionka 65
16-100 Sokółka

 

 

K/M

 

5/3

Szkoła wiejska licząca

63 uczniów

  4.

Gmina

Sokółka

WND.POKL. 09.01.02-20-648/11

„Szkoła
z klasą”

Zajęcia
dla dzieci
z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych Grażyna Kamińska

wtorek

12 10 – 12 55

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce Stara Kamionka 65
16-100 Sokółka

K/M

 

4/3

Szkoła wiejska licząca

63 uczniów

  5.

Gmina

Sokółka

WND.POKL. 09.01.02-20-648/11

„Szkoła
z klasą”

Zajęcia dla dzieci
z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Danuta Szumińska

 

piątek

 

13 05 – 13 50

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce Stara Kamionka 65
16-100 Sokółka

K/M

 

4/2

Szkoła wiejska licząca

63 uczniów

  6.

Gmina

Sokółka

WND.POKL. 09.01.02-20-648/11

„Szkoła
z klasą”

Zajęcia
dla dzieci
z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Katarzyna Rabiczko

 

czwartek

 

12 10 – 12 55

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce Stara Kamionka 65
16-100 Sokółka

K/M

 

6/2

Szkoła wiejska licząca

63 uczniów

  7.

Gmina

Sokółka

WND.POKL. 09.01.02-20-648/11

„Szkoła
z klasą”

Zajęcia logopedyczne

Elżbieta Szomko

 

czwartek

 

 

czwartek

 

 

czwartek

 

 

10 00 – 11 00

 

 

9 00 – 10 00

 

8 00 – 9 00

 

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce Stara Kamionka 65
16-100 Sokółka

Grupa I

K/M

1/3

Grupa II

K/M

3/1

Grupa III

K/M

3/1

Szkoła wiejska licząca
63 uczniów

  8.

Gmina

Sokółka

WND.POKL. 09.01.02-20-648/11

„Szkoła
z klasą”

Zajęcia rozwijające zainteresowania

koło matematyczno – przyrodnicze

Grażyna Kamińska

co drugi czwartek

 

12 10 – 13 50

 

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce Stara Kamionka 65
16-100 Sokółka

K/M

 

5/3

Szkoła wiejska licząca
63 uczniów


Klasa I

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu  i pisaniu” w klasie I realizowane są  od września 2012 r. w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Poprzez różnorodne metody, formy, dzieci usprawniają funkcje słuchowe i wzrokowe, koordynację wzrokowo – słuchową,  umiejętności psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, doskonalą technikę czytania, pisania oraz rozumowania tekstów. Duży nacisk kładzie się na wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci, poprawność wypowiedzi. Stosuje się różne ćwiczenia ortograficzne.
Pierwszoklasiści chętnie uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, które wzbogacone są o materiały dydaktyczne typu: rebusy, układanki literowo-sylabowe, loteryjki wyrazowe, domina wyrazowo-obrazkowe itp. Dużym  zainteresowaniem cieszą się ćwiczenia z wykorzystaniem interaktywnych programów multimedialnych.

 

W „Zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych” (1 raz w tygodniu) uczęszcza 8 uczniów (6 dziewczynek i 2 chłopców). Metody pracy na zajęciach są dostosowane do konkretnych potrzeb uczniów. Praca z dziećmi polega na treningu rozumowania, zabawach i grach logicznych, ćwiczeniu orientacji przestrzennej, dodawaniu,  odejmowaniu i porównywaniu liczb w zakresie 20, rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych.  Rozwijane są umiejętności praktyczne w zakresie pomiaru długości, ciężaru, czasu, obliczeń pieniężnych.

 

Realizacja ww. zajęć stymuluje zdolności poznawcze uczniów, samodzielne, logiczne myślenie oraz ułatwia opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej oraz matematycznej zawartych w Programie edukacji wczesnoszkolnej. Stosuje się pozytywne wzmocnienia motywując uczniów do dalszej pracy.

Katarzyna Rabiczko


Klasa II

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu  i pisaniu”

           W czasie zajęć są wykorzystywane materiały dydaktyczne dzięki  którym drugoklasiści utrwalają obraz graficzny wyrazów z trudnością ortograficzną. Gry ortograficzne, domina obrazkowe, karty ortograficzne angażują wszystkie dzieci do czynnego udziału w czasie zorganizowanych spotkań. W czasie pracy z tekstem uczniowie doskonalą technikę czytania, czytania ze zrozumieniem, wzbogacają zasób słownictwa. 

 

„Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych”

            Poprzez gry i zabawy matematyczne uczniowie doskonalą  umiejętność dodawania   
i  odejmowania liczb w zakresie 100 różnymi sposobami, mnożą i dzielą w zakresie 30. Wnikliwa analiza zadań tekstowych i z treścią umożliwiła uczniom zrozumienie struktury zadania, poprawną jego budowę. Uczniowie rozwiązują  proste zadania tekstowe, układają  treści  zadań do ilustracji, formuły matematycznej, praktycznej sytuacji. Uczniowie w czasie zajęć systematyzują wiedzę dotyczącą czasu, jednostek masy, pojemności, pieniędzy, kalendarza, długości- wiedza ta utrwalana jest w różnych sytuacjach praktycznych, w czasie gier dydaktyczny oraz w czasie rozwiązywania różnych zadań.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania koło matematyczno-przyrodnicze

W czasie zajęć  opracowywane są  następujące zagadnienia:

·        Poznajemy świat różnymi zmysłami;

·         Wybrane zagadnienia z życia zwierząt;

·        Wybrane zagadnienia związane z roślinami;

·        Mikroskop i jego tajemnice;

·        Właściwości wody i powietrza; 

·        Podróże po Polsce i świecie:

·        Ciało człowieka;

W czasie zajęć uczniowie wykonują doświadczenia i różne eksperymenty fizyczne, na podstawie których wyciągają wnioski i uogólnienia.

Tematyka przyrodnicza jest przeplatana zadaniami – łamigłówkami oraz zadaniami tekstowymi związanymi z życiem codziennym (zegarek, kalendarz).

Grażyna Kamińska

 


Klasa III

 


Projekt "Wiedza i kompetencje drogą do sukcesu">>>>>>>>>>>>>

Powrót do strony głównej