Powrót do strony głównej

 

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  STAREJ  KAMIONCE

PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PLAN PRACY I ROZWOJU SZKOŁY

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA + HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

NAUCZANIE ZDALNE

Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie nauki hybrydowej w klasach IV - VIII

Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej
w Starej Kamionce z dnia 29.10.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Regulamin nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce

Regulamin wypożyczeń sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce  

Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego 

Decyzja dyrektora szkoły

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Organizacja pracy SP im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce w okresie zagrożenia epidemicznego

Oświadczenie i deklaracja rodziców/opiekunów prawnych

Otwarcie szkół i przedszkoli - komunikat P. Burmistrz Sokółki E. Kulikowskiej

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie SP w Starej Kamionce

Oświadczenie i deklaracja rodziców

Procedura bezpiecznego przebywania rodziców na terenie SP w Starej Kamionce
oraz przyprowadzania dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego/zwp

Instrukcja dla uczniów uczestniczących w zajęciach na terenie SP w Starej Kamionce  w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Organizacja konsultacji

Spis stosowanych preparatów niebezpiecznych w SP w Starej Kamionce

Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej RADISOL SR

Karta charakterystyki - ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk

Jak skutecznie dezynfekować ręce

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Jak skutecznie myć ręce

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Regulamin oceny zachowania

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne > klasa I, klasa II, klasa III

Język polski

Język angielski

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przyroda

Muzyka

Plastyka

Informatyka/zajęcia komputerowe

Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

.........................................................................................................................................................

 

  Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim